Informacje dotyczące płatności za zajęcia językowe

W cenę kursu wliczone są:

 • test i rozmowa poziomująca,
 • teczka ucznia: karta ucznia (dotyczy dzieci i młodzieży), harmonogram zajęć,
 • karta postępów w nauce (dotyczy dzieci i młodzieży),
 • system wewnętrznego logowania się na stronę www.ls-szkola.pl z dostępem do e-dziennika, dzięki któremu w każdej chwili zyskasz informacje o kursach, obecnościach, postępach w nauce i dodatkowych materiałach,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • dostęp do autorskich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych (oprócz podręcznika, płatnego oddzielnie).

Dodatkowo każdy kursant otrzymuje:

 • możliwość zakupu podręczników za naszym pośrednictwem z rabatem 15%,
 • torbę z logo szkoły i zakładkę z kalendarzem.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Rabaty i promocje

Dla naszych małych i dużych uczniów mamy też rabaty:

 • 5% dla drugiej i każdej następnej osoby z rodziny,
 • 5% za drugi język.

Rabat przysługuje osobom, które biorą udział w zajęciach od początku do końca trwania kursu. Przyznaną kwotę zniżki za cały kurs rozliczamy, pomniejszając o nią ostatnią ratę. Ponadto terminowe płatności są podstawą do zniżki w kolejnych latach nauki.

Szczegółowe zasady płatności

 1. Opłaty miesięczne prosimy regulować najpóźniej do dnia 7 każdego miesiąca roku szkolnego (wyjątek stanowi rata za wrzesień płatna do 20 dnia miesiąca).
 2. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 97 1090 2398 0000 0001 3299 2111 Santander. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta oraz miesiąca kursu, za który uiszczana jest opłata.
 3. Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych i stanowi opłatę za określoną liczbę zajęć. Kwota miesięczna jest wyliczana poprzez pomnożenie wysokości stawki za lekcję przez liczbę wszystkich zajęć w całym roku szkolnym (bez dni wolnych od zajęć: świąt, ferii oraz pozostałych dni wolnych od zajęć, które zamieszczamy w naszym kalendarzu dostępnym w Aktualności), a następnie podzielenie tej kwoty przez liczbę miesięcy w roku szkolnym. W ten sposób wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na liczbę faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. Umożliwia to zlecenie stałych przelewów i kontrolę miesięcznych wydatków.
 4. Nieobecność kursanta (dotyczy grup i par) na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia raty lub zwolnienia z opłaty miesięcznej. W przypadku dużej liczby opuszczonych zajęć (min. 4 i więcej) lub odpowiedniej decyzji dyrektora metodycznego szkoła organizuje lekcję wyrównawczą w celu uzupełnienia materiału.
 5. W wyjątkowych przypadkach (hospitalizacja, leczenie szpitalne) uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.
 6. W przypadku osób zapisujących się na kurs w trakcie trwania roku szkolnego cena kursu ustalana jest na podstawie liczby godzin zaplanowanych do końca kursu.